Pakistan
Zong APN settings for Plum Gator Plus II
100% compatible with Zong
GSM   HSDPA
Jazz APN settings for Plum Gator Plus II
100% compatible with Jazz
GSM   HSDPA
Ufone APN settings for Plum Gator Plus II
100% compatible with Ufone
GSM   HSDPA
Telenor APN settings for Plum Gator Plus II
100% compatible with Telenor
GSM   HSDPA